Viceprimar

Primăria Mischii

Nume: Prita

Prenume: Ionut Dan

Data nasterii: 2 septembrie 1981

Locul nasterii: Craiova, judetul Dolj

Studii: Liceul Henri Coanda, Craiova

Experienta:

gestionar SC DOMO SA;

gestionar SC Garavelli SRL


Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale


Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sãi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritãtii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egalã cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivatã a unei treimi din numãrul consilierilor sau a primarului, prin hotãrâre adoptatã cu votul a douã treimi din numãrul consilierilor în functie.
Art. 79. - Viceprimarul exercitã atributiile ce îi sunt delegate de cãtre primar, în conditiile prevãzute la art. 70.
Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteazã de drept în conditiile prevãzute la art. 72, care se aplicã în mod corespunzãtor. În acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar.
Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevãzute la art. 77, care se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 82. - (1) În caz de vacantã a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupã caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritãtii consilierilor în functie.
(2) În situatia prevãzutã la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotãrâre, din rândul membrilor sãi, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleagã un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pânã la încetarea suspendãrii.
(4) Dacã devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pânã la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplicã în mod corespunzãtor.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri